Privacy Policy

Polityka prywatności www.proraso.com

Ta strona internetowa zbiera pewne Dane osobowe swoich użytkowników.

Niniejszy dokument można wydrukować, korzystając z polecenia „Drukuj” w ustawieniach dowolnej przeglądarki.


Podsumowanie polityki


Dane osobowe przetwarza się w następujących celach z wykorzystaniem następujących usług:

– Reklama

Google Ads Similar audiences

Dane osobowe: Pliki cookie, Dane na temat użytkowania

– Usługi analityczne

Google Analytics

Dane osobowe: Pliki cookie, Dane na temat użytkowania

Dane analityczne zbierane bezpośrednio, śledzenie konwersji WordPress Stats i Google Ads

Dane osobowe: Pliki śledzące, Dane na temat użytkowania

Funkcje raportowania na temat reklam w Google Analytics

Dane osobowe: Pliki śledzące, unikatowe identyfikatory urządzeń na potrzeby reklam (np. Google Advertiser ID lub IDFA); różne rodzaje Danych wskazanych w polityce prywatności usługi

Raporty o danych demograficznych i zainteresowaniach Google Analytics

Dane osobowe: Pliki śledzące, unikatowe identyfikatory urządzeń na potrzeby reklam (np. Google Advertiser ID lub IDFA);

Kontakt z użytkownikiem

Formularz kontaktowy

– Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych

Widżet wideo YouTube

Dane osobowe: Pliki cookie, Dane na temat użytkowania

Google Fonts

Dane osobowe: Pliki śledzące, Dane na temat użytkowania

– Remarketing i targetowanie behawioralne

Remarketing przy użyciu narzędzi Google Analytics i Google Ads Remarketing

Dane osobowe: Pliki śledzące, Dane na temat użytkowania

– Zarządzanie tagami

Menedżer tagów Google

Dane osobowe: Pliki śledzące, Dane na temat użytkowania


Informacja o rezygnacji z reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkownika

Oprócz ewentualnej możliwości rezygnacji zapewnianej przez usługi wymienione w niniejszym dokumencie Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej o tym, jak rezygnować z reklam dopasowanych do zainteresowań w specjalnym rozdziale Polityki stosowania plików cookie.

Dane kontaktowe

– Właściciel i Administrator danych

Ludovico Martelli S.p.A., via Faentina 169/12 – 50014 Fiesole (FI)

Adres e-mail Właściciela: info@proraso.com


Pełny tekst polityki

Właściciel i Administrator danych

Ludovico Martelli S.p.A., via Faentina 169/12 – 50014 Fiesole (FI)

Adres e-mail Właściciela:info@proraso.com

Rodzaje zbieranych Danych

Rodzaje danych osobowych zbieranych poprzez tę Stronę internetową bezpośrednio lub za pośrednictwem stron trzecich to m.in.: Pliki cookie, Dane o użytkowaniu, imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, kraj, adres e-mail, kod pocztowy, unikatowy numer identyfikacyjny urządzenia na potrzeby reklamy (np. identyfikator Google Advertiser ID lub IDFA).

Szczegóły dotyczące każdego rodzaju zbieranych danych osobowych wskazano w odpowiednich częściach niniejszej Polityki prywatności lub w tekście wyjaśnień wyświetlanych przed zebraniem Danych.
Dane osobowe mogą być przekazywane dobrowolnie przez Użytkownika lub, w przypadku Danych o użytkowaniu, zbierane automatycznie podczas korzystania z tej Strony internetowej.
Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie Dane, których podania żąda ta Strona internetowa, są wymagane, a niepodanie ich może uniemożliwić Stronie internetowej świadczenie usług. Jeżeli na tej Stronie internetowej wskazano konkretnie, że niektóre Dane nie są wymagane, Użytkownicy mogą przekazywać je dobrowolnie bez konsekwencji w zakresie dostępności lub funkcjonowania Usługi.
Użytkownicy, którzy nie mają pewności, które Dane osobowe są wymagane, mogą skontaktować się z Właścicielem.
Wszelkie zastosowanie plików cookie lub innych narzędzi do śledzenia przez tę Stronę internetową lub przez właścicieli zewnętrznych usług, z których korzysta niniejsza Strona internetowa, ma na celu świadczenie Usługi zamawianej przez Użytkownika, a także osiągnięcie innych zamierzeń opisanych w niniejszym dokumencie oraz w Polityce stosowania plików cookie, o ile jest ona dostępna.

Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne Dane osobowe osób trzecich pozyskane, opublikowane lub udostępnione poprzez tę Stronę internetową oraz potwierdzają, że taka osoba trzecia wyraziła zgodę na udostępnienie takich Danych Właścicielowi.

Tryb i miejsce przetwarzania Danych

Metody przetwarzania

Właściciel stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do Danych, ich ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu zniszczeniu.
Dane są przetwarzane z użyciem komputerów i/lub narzędzi informatycznych, według procedur organizacyjnych oraz w trybie ściśle związanym z wskazanymi celami. Oprócz Właściciela w niektórych przypadkach Dane mogą być udostępniane pewnym rodzajom osób, które są odpowiedzialne za prowadzenie tej Strony internetowej (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemu) lub podmiotom zewnętrznym (takim jak zewnętrzni usługodawcy świadczący usługi techniczne, operatorzy poczty internetowej, podmioty świadczące usługi hostingowe, firmy informatyczne, agencje ds. komunikacji) wyznaczone w razie konieczności przez Właściciela na Podmioty przetwarzające Dane. Zaktualizowaną listę takich podmiotów można otrzymać od Właściciela na życzenie w dowolnym momencie.

Podstawa prawna przetwarzania

Właściciel może przetwarzać Dane osobowe dotyczące Użytkownika, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych w co najmniej jednym konkretnym celu. Uwaga: Zgodnie z niektórymi przepisami prawa Właścicielowi może być wolno przetwarzać Dane osobowe do czasu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (rezygnacji), bez konieczności opierania się na jego zgodzie ani innej z poniższych podstaw prawnych. Powyższe nie ma jednakże zastosowania, jeżeli przetwarzanie Danych osobowych podlega europejskim przepisom o ochronie danych osobowych.
 • Przekazanie Danych jest wymagane w celu wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub zobowiązań powstałych przed zawarciem umowy.
 • Przetwarzanie jest wymagane w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi, którym podlega Właściciel;
 • Przetwarzanie jest związane z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej przysługującej Właścicielowi;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela lub osobę trzecią.

W każdym przypadku Właściciel chętnie pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną dotyczącą przetwarzania, a w szczególności wyjaśnić, czy przekazanie Danych osobowych jest wymaganiem ustawowym, czy umownym, czy też wymaganiem koniecznym do zawarcia umowy.

Miejsce

Dane są przetwarzane w siedzibie Właściciela oraz w innych miejscach, w których działalność prowadzą podmioty zaangażowane w przetwarzanie.

W zależności od lokalizacji Użytkownika Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza kraj, w którym jest on zlokalizowany. Aby dowiedzieć się więcej o miejscu przetwarzania przekazanych w ten sposób Danych, Użytkownicy powinni zapoznać się z punktem zawierającym szczegóły dotyczące przetwarzania Danych osobowych.

Użytkownicy mają także prawo znać podstawę prawną przekazywania Danych do kraju położonego poza Unią Europejską lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej podlegającej międzynarodowemu prawu publicznemu lub utworzonej przez dwa lub więcej krajów, takiej jak np. ONZ, a także mają prawo otrzymać informacje na temat środków bezpieczeństwa stosowanych przez Właściciela, aby zabezpieczyć ich Dane.

Aby dowiedzieć się więcej na temat takiego transferu danych, Użytkownicy powinni zapoznać się z odpowiednimi częściami niniejszego dokumentu lub zadać pytanie Właścicielowi, korzystając z informacji zawartych w części dotyczącej danych kontaktowymi.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres wymagany w celach, w których zostały zebrane.

Dlatego też:

 • Dane osobowe zbierane w celach związanych z wykonaniem umowy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu pełnego wykonania takiej umowy.
 • Dane osobowe zbierane w celu realizowania uzasadnionych interesów Użytkownika będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji takiego celu. Użytkownicy mogą znaleźć konkretne informacje dotyczące uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela w odpowiednich częściach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.

Właściciel może mieć prawo przechowywania Danych osobowych przez dłuższy okres, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie, do czasu wycofania przez niego takiej zgody. Właściciel może mieć obowiązek przechowywać Dane osobowe przez dłuższy okres, jeżeli jest to wymagane w celu realizacji zobowiązania prawnego lub na żądanie właściwego organu.

Po upływie okresu przechowywania danych Dane osobowe należy usunąć. W związku z powyższym po upływie okresu przechowywania Danych nie można wykonać prawa dostępu do nich, a także prawa usunięcia, poprawienia i przenoszenia Danych.

Cele przetwarzania

Dane na temat Użytkownika są zbierane w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia Usługi, wypełnienia zobowiązań prawnych, odpowiadania na żądania w zakresie wykonania praw, a także w celu ochrony praw i interesów Właściciela (lub praw i interesów Użytkowników i osób trzecich), wykrywania działań złośliwych lub oszustw, jak również na potrzeby: analityki, kontaktu z Użytkownikiem, wyświetlania treści z platform zewnętrznych, zarządzania tagami, remarketingu, targetowania behawioralnego oraz reklamy.

Szczegółowe informacje na temat Danych osobowych wykorzystywanych w każdym z tych celów Użytkownik może znaleźć w rozdziale: „Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych osobowych”.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych osobowych

Dane osobowe zbiera się w następujących celach i z wykorzystaniem następujących usług:

– Reklama

Tego rodzaju usługa pozwala na wykorzystanie Danych Użytkownika w celu reklamy i komunikacji. Komunikacja taka ma formę wyświetlania bannerów i innych reklam na tej Stronie internetowej, o ile jest to możliwe – zgodnie z zainteresowaniami Użytkownika.
Nie oznacza to, że wszystkie Dane osobowe są wykorzystywane w tym celu. Poniżej podano stosowne informacje i warunki.
Niektóre z usług wymienionych poniżej mogą wykorzystywać Pliki śledzące do identyfikacji Użytkowników lub stosować techniki targetowania behawioralnego, tj. mogą wyświetlać reklamy dopasowane do zainteresowań i zachowania Użytkownika, w tym do jego zachowania na stronach innych niż ta Strona internetowa. Więcej informacji można znaleźć w politykach prywatności poszczególnych usług.
Usługi tego rodzaju dają zwykle możliwość rezygnacji z takiego śledzenia. Oprócz możliwości rezygnacji zapewnianej przez usługi wymienione poniżej Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej na temat rezygnacji z reklam dopasowanych do zainteresować w punkcie „Jak zrezygnować z reklam dopasowanych do zainteresowań?”.

Google Ads Similar audiences

Similar audiences to usługa obejmująca reklamę i targetowanie behawioralne, świadczona przez spółkę Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od lokalizacji, z której Użytkownik odwiedza tę Stronę internetową. Usługa wykorzystuje Dane z narzędzia Google Ads Remarketing w celu wyświetlania reklam Użytkownikom, których zachowanie jest podobne do zachowania Użytkowników, którzy znajdują się już na liście remarketingowej ze względu na wcześniejsze korzystanie z tej Strony internetowej.
Na podstawie tych danych Użytkownikom proponowanym przez narzędzie Google Ads Similar audiences zostaną wyświetlone spersonalizowane reklamy.

Użytkownicy, którzy nie chcą być rejestrowani w narzędziu Similar audiences, mogą z niego zrezygnować i wyłączyć stosowanie Plików śledzących na potrzeby reklamy w sekcji Ustawienia reklam Google.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Google wykorzystuje Dane, zapoznaj się z polityką partnera Google.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki śledzące, Dane na temat użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności – Rezygnacja; Irlandia – Polityka prywatności – Rezygnacja.

– Usługi analityczne

Usługi opisywane w tej części umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizę ruchu internetowego i mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowania Użytkownika.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics to usługa analizy sieci świadczona przez Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje zebrane Dane do śledzenia i kontrolowania sposobu wykorzystywania tej Strony internetowej, a także do przygotowywania raportów na temat swoich działań i udostępniania ich na potrzeby innych usług świadczonych przez Google.
Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam pochodzących z własnej sieci reklamowej.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie, Dane na temat użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności – Rezygnacja.

Dane analityczne zbierane bezpośrednio (przez tę Stronę internetową)

Na niniejszej Stronie internetowej wykorzystywany jest wewnętrzny system analityczny, funkcjonujący bez angażowania stron trzecich.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki śledzące, Dane na temat użytkowania.

WordPress Stats

WordPress Stats to usługa analityczna świadczona przez spółkę Automattic Inc. lub Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., w zależności od miejsca, z którego Użytkownik odwiedza tę Stronę internetową.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki śledzące, Dane na temat użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności; Irlandia – Polityka prywatności.

Funkcje raportowania na temat reklam w Google Analytics

W narzędziu Google Analytics na tej Stronie internetowej aktywowano funkcję Advertising Reporting Features, która zbiera dodatkowe informacje z plików cookie typu DoubleClick (aktywność w sieci) i z identyfikatorów reklamowych urządzenia (aktywność w aplikacji). Pozwala ona Właścicielowi analizować Dane dotyczące konkretnych zachowań i zainteresowań (Dane o ruchu na stronie oraz Dane o interakcjach Użytkowników z reklamami) oraz, w przypadku włączenia tej funkcji – także Dane demograficzne (dane o wieku i płci).

Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania przez Google plików cookie w Ustawieniach reklam Google.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki śledzące, unikatowe identyfikatory urządzeń na potrzeby reklam (np. Google Advertiser ID lub IDFA); różne rodzaje Danych wskazanych w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności – Rezygnacja; Irlandia – Polityka prywatności – Rezygnacja.

Śledzenie konwersji Google Ads

Śledzenie konwersji Google Ads to usługa analityczna świadczona przez spółkę Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od tego, z jakiej lokalizacji Użytkownik odwiedza tę Stronę internetową. Polega na łączeniu danych z sieci reklamowej Google Ads z danymi o aktywności na tej Stronie internetowej.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki śledzące, Dane na temat użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności; Irlandia – Polityka prywatności.

Raporty o danych demograficznych i zainteresowaniach Google Analytics

Google Analytics Demographics and Interests reports to funkcja narzędzia Advertising Reporting, która udostępnia Dane demograficzne i dotyczące zainteresowań w ramach Google Analytics dla tej Strony internetowej (dane demograficzne oznaczają wiek i informację o płci).

Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania plików cookie przez Google w Ustawieniach reklam Google.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki śledzące, unikatowe identyfikatory urządzeń na potrzeby reklam (np. Google Advertiser ID lub IDFA);

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności – Rezygnacja; Irlandia – Polityka prywatności – Rezygnacja.

– Kontakt z użytkownikiem

Formularz kontaktowy (na tej Stronie internetowej)

Wpisując swoje Dane w formularzu kontaktowym, Użytkownik zezwala tej Stronie internetowej na wykorzystywanie tych danych na potrzeby udzielania odpowiedzi na pytania, zapytania ofertowe oraz na wszelkie inne żądania zgodnie z opisem w nagłówku formularza.

Przetwarzane Dane osobowe: adres, nazwa firmy, kraj, adres e-mail, imię, nazwisko, kod pocztowy.

– Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych

Tego rodzaju usługi umożliwiają Użytkownikowi wyświetlanie treści znajdujących się na zewnętrznych platformach bezpośrednio z poziomu tej Strony internetowej oraz na interakcje z nimi.
Tego rodzaju usługi mogą także zbierać dane o ruchu internetowym na stronach, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeżeli Użytkownik z niej nie korzysta.

Widżet wideo YouTube (Google Inc.)

YouTube to serwis umożliwiający wyświetlanie treści wideo, tworzony przez Google Inc., dzięki któremu na tej Stronie internetowej dostępna jest tego rodzaju zawartość.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie, Dane na temat użytkowania.

Miejsce przetwarzania; USA – Polityka prywatności.

Google Fonts

Google Fonts to usługa wizualizacji czcionek zapewniana przez Google LLC lub przez Google Ireland Limited, w zależności od lokalizacji, z której Użytkownik odwiedza tę Stronę internetową, dzięki której na tej Stronie internetowej dostępna jest tego rodzaju zawartość.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki śledzące, Dane na temat użytkowania.

Miejsce przetwarzania; USA – Polityka prywatności; Irlandia –Polityka prywatności.

– Remarketing i targetowanie behawioralne

Tego rodzaju usługa umożliwia tej Stronie internetowej i jej partnerom dobierać, optymalizować i prezentować reklamy, biorąc pod uwagę wcześniejsze użytkowanie tej Strony internetowej przez Użytkownika.
Jest to możliwe dzięki analizie Danych o użytkowaniu oraz poprzez wykorzystywanie Plików śledzących do zbierania informacji, które są następnie przekazywane partnerom zarządzającym remarketingiem i targetowaniem behawioralnym.
Niektóre serwisy umożliwiają remarketing na podstawie list adresów e-mail.
Usługi tego rodzaju dają zwykle możliwość rezygnacji z takiego śledzenia. Oprócz możliwości rezygnacji zapewnianej przez usługi wymienione poniżej Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej na temat rezygnacji z reklam dopasowanych do zainteresować w punkcie „Jak zrezygnować z reklam dopasowanych do zainteresowań?”.

Remarketing z Google Analytics

Remarketing z Google Analytics to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego zapewniana przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od lokalizacji, z jakiej Użytkownik odwiedza tę Stronę internetową, która umożliwia łączenie śledzenia na podstawie Google Analytics i Plików śledzących z siecią reklamową Google Ads oraz z plikami cookie typu Doubleclick.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki śledzące, Dane na temat użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności – Rezygnacja; Irlandia – Polityka prywatności – Rezygnacja.

Google Ads Remarketing

Google Ads Remarketing to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego zapewniana przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od lokalizacji, z jakiej Użytkownik odwiedza tę Stronę internetową, która łączy aktywność na tej Stronie internetowej z siecią reklamową Google Ads i plikami cookie typu DoubleClick.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Google wykorzystuje Dane, zapoznaj się z polityką partnera Google.

Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania przez Google Plików śledzących w celu personalizacji reklam w Ustawieniach reklam Google.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki śledzące, Dane na temat użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności – Rezygnacja; Irlandia – Polityka prywatności – Rezygnacja.

– Zarządzanie tagami

Tego rodzaju usługa pomaga Właścicielowi w sposób scentralizowany zarządzać tagami lub skryptami potrzebnymi na tej Stronie internetowej.
Skutkuje to przepływem Danych Użytkownika przez te usługi, w związku z czym potencjalnie mogą one być przechowywane.

Menedżer tagów Google

Menedżer tagów Google to usługa zarządzania tagami zapewniana przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od lokalizacji, z jakiej Użytkownik odwiedza tę Stronę internetową.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki śledzące, Dane na temat użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności; Irlandia – Polityka prywatności.

Informacja o rezygnacji z reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkownika

Oprócz ewentualnej możliwości rezygnacji zapewnianej przez usługi wymienione w niniejszym dokumencie Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej o tym, jak rezygnować z reklam dopasowanych do zainteresowań w specjalnym rozdziale Polityki stosowania plików cookie.

Prawa Użytkowników

Użytkownicy mogą wykonywać pewne prawa w stosunku do Danych przetwarzanych przez Właściciela.

W szczególności Użytkownicy mają prawo do:

 • Wycofania zgody w dowolnym momencie. Użytkownicy mają prawo wycofać raz daną zgodę na przetwarzanie swoich Danych osobowych.
 • Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych osobowych. Użytkownicy mają prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych, jeżeli ich przetwarzanie przebiega na innej podstawie prawnej niż zgoda. Dodatkowe informacje znajdują się w odpowiednim punkcie poniżej.
 • Dostępu do swoich Danych. Użytkownicy mają prawo wiedzieć, czy Dane są przetwarzane przez Właściciela, uzyskać informacje o pewnych aspektach przetwarzania oraz otrzymać kopię Danych poddawanych przetwarzaniu.
 • Weryfikacji i żądania poprawienia Danych. Użytkownicy mają prawo zweryfikować poprawność swoich Danych oraz żądać ich aktualizacji lub poprawienia.
 • Ograniczyć przetwarzanie swoich Danych. W pewnych okolicznościach Użytkownicy mają prawo ograniczyć przetwarzanie swoich Danych. W takim przypadku Właściciel powstrzyma się od przetwarzania takich Danych we wszystkich celach poza ich przechowywaniem.
 • Spowodować skasowanie lub usunięcie swoich Danych w inny sposób. W pewnych okolicznościach Użytkownicy mają prawo spowodować usunięcie swoich Danych przez Właściciela.
 • Otrzymania swoich Danych lub ich przekazania innemu administratorowi. Użytkownicy mają prawo otrzymać swoje Dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, jeżeli jest to techniczne wykonalne, mają prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód. Zapis ten ma zastosowanie pod warunkiem, że Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz że podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika, umowa, której stroną jest Użytkownik, lub jego zobowiązanie poprzedzające zawarcie umowy.
 • Wniesienia skargi. Użytkownicy mają prawo wnieść skargę do właściwego organu ds. ochrony danych osobowych.

Szczegółowe informacje na temat prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli Dane osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach wykonywania władzy publicznej przysługującej Właścicielowi lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela, Użytkownicy mogą wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, uzasadniając go swoją konkretną sytuacją.

Użytkownicy muszą jednak mieć świadomość, że jeżeli ich Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mogą wyrazić swój sprzeciw wobec takiego przetwarzania w dowolnym momencie bez konieczności uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownicy powinni zapoznać się z odpowiednimi częściami niniejszego dokumentu.

Jak wykonać swoje prawo?

Żądania dotyczące wykonywania praw Użytkownika należy kierować do Właściciela z użyciem danych kontaktowych zawartych w niniejszym dokumencie. Prawa te można wykonywać nieodpłatnie, a Właściciel podejmuje w związku z nimi odpowiednie działania jak najszybciej, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca.

Polityka stosowania plików cookie.

Na niniejszej stronie wykorzystywane są Pliki śledzące. Więcej informacji można znaleźć w Polityce stosowania plików cookie.

Dodatkowe informacje na temat zbierania i przetwarzania Danych

Postępowanie sądowe

Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Właściciela w sądzie lub w ramach czynności, które mogą prowadzić do ewentualnego postępowania sądowego w związku z nieprawidłowym korzystaniem z tej Strony internetowej lub powiązanych Usług.
Użytkownik oświadcza, że ma świadomość, iż Właściciel może mieć obowiązek ujawnienia danych osobowych na żądanie właściwych organów.

Dodatkowe informacje na temat Danych osobowych Użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności ta Strona internetowa może przekazywać Użytkownikowi na żądanie dodatkowe informacje kontekstualne dotyczące konkretnych Usług oraz zbierania i przetwarzania Danych osobowych.

Rejestry systemowe i serwisowanie

W celach operacyjnych i serwisowych niniejsza Strona internetowa i usługi zewnętrzne mogą zbierać pliki, które rejestrują interakcje z tą Stroną internetową (rejestry systemowe), wykorzystując w tym celu inne Dane osobowe (takie jak adres IP).

Informacje, które nie zostały zawarte w niniejszej polityce

W dowolnym momencie można wystąpić do Właściciela o dodatkowe informacje na temat zbierania i przetwarzania Danych osobowych. Proszę zapoznać się z danymi kontaktowymi zamieszczonymi na początku dokumentu.

Jak obsługiwane są żądania typu „Nie śledź”?

Ta Strona internetowa nie obsługuje żądań typu „Nie śledź” („Do not track”).
Aby sprawdzić, czy zewnętrzne usługi, z których korzysta ta Strona internetowa, akceptują żądania typu „Nie śledź”, należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

Zmiany w treści niniejszej polityki prywatności

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tej polityce prywatności w dowolnym momencie przez informowanie o tym fakcie swoich Użytkowników poprzez tę podstronę oraz ewentualnie poprzez tę Stronę internetową i/lub – o ile jest to wykonalne technicznie i zgodnie z prawem – przez przesłanie odpowiedniego zawiadomienia Użytkownikom z wykorzystaniem danych kontaktowych dostępnych dla Właściciela. Zdecydowanie zaleca się częste sprawdzanie informacji na tej stronie, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji wskazaną u dołu strony.

Jeżeli wprowadzone zmiany mają wpływ na czynności przetwarzania wykonywane na podstawie zgody Użytkownika, Właściciel uzyska w razie potrzeby nową zgodę Użytkownika.

Definicje i odwołania prawne

Dane osobowe (lub Dane)

Wszelkie informacje, które pośrednio, bezpośrednio lub w połączeniu z innymi informacjami – w tym z osobistym numerem identyfikacyjnym – pozwalają na identyfikację lub możliwość identyfikacji osoby fizycznej.

Dane na temat użytkowania

Informacje zbierane automatycznie poprzez tę Stronę internetową (lub za pośrednictwem usług zewnętrznych wykorzystywanych przez tę Stronę internetową), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów, z których korzystają Użytkownicy tej Strony internetowej, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metodę przekazania żądania na serwer, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący na status odpowiedzi serwera (wynik pozytywny, błąd itd.), kraj pochodzenia, dane przeglądarki i systemu operacyjnego Użytkownika, dane dotyczące czasu wizyty (np. czasu spędzonego na każdej stronie Aplikacji) oraz informacje o ścieżce wewnątrz Aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem kolejności odwiedzanych stron, a także inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego Użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tej Strony internetowej, która – o ile nie wskazano inaczej – jest tożsama z Osobą, której dane dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dotyczą Dane osobowe.

Podmiot przetwarzający dane osobowe (Podmiot nadzorujący Dane)

Osoba fizyczna lub prawna, urząd publiczny, agencja lub inny organ, który przetwarza Dane osobowe w imieniu Administratora Danych, jak to opisano w niniejszej polityce prywatności.

Administrator Danych (lub Właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, urząd publiczny, agencja lub inny organ, który, samodzielnie lub wspólnie z innymi, ustala cele i sposoby przetwarzania Danych osobowych, w tym zabezpieczenia związane z korzystaniem z tej Strony internetowej. O ile nie wskazano inaczej, Administratorem Danych jest Właściciel tej Strony internetowej.

Ta Strona internetowa (lub ta Aplikacja)

Środki, przy użyciu których są zbierane i przetwarzane Dane osobowe Użytkownika.

Usługa

Usługa świadczona przez tę Stronę internetową, jak to opisano w stosownych warunkach (o ile są dostępne) oraz na tej stronie/w tej aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odwołania do Unii Europejskiej zawarte w tym dokumencie stanowią odwołania do wszystkich aktualnych państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Cookie

Pliki Cookie to Pliki śledzące złożone z niewielkich zbiorów danych przechowywanych w przeglądarce Użytkownika.

Plik śledzący (Tracker)

Termin „Plik śledzący” oznacza dowolne technologie – takie jak m.in. pliki cookie, unikatowe identyfikatory, sygnały nawigacyjne (tzw. web beacon), osadzone skrypty, tagi elektroniczne i fingerprinting – które umożliwiają śledzenie Użytkowników, na przykład poprzez dostęp do informacji na urządzeniu Użytkownika lub poprzez przechowywanie ich na jego urządzeniu.

Dane osobowe (lub Dane)

Wszelkie informacje, które pośrednio, bezpośrednio lub w połączeniu z innymi informacjami – w tym z osobistym numerem identyfikacyjnym – pozwalają na identyfikację lub możliwość identyfikacji osoby fizycznej.

Dane na temat użytkowania

Informacje zbierane automatycznie poprzez tę Stronę internetową (lub za pośrednictwem usług zewnętrznych wykorzystywanych przez tę Stronę internetową), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów, z których korzystają Użytkownicy tej Strony internetowej, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metodę przekazania żądania na serwer, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący na status odpowiedzi serwera (wynik pozytywny, błąd itd.), kraj pochodzenia, dane przeglądarki i systemu operacyjnego Użytkownika, dane dotyczące czasu wizyty (np. czasu spędzonego na każdej stronie Aplikacji) oraz informacje o ścieżce wewnątrz Aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem kolejności odwiedzanych stron, a także inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego Użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tej Strony internetowej, która – o ile nie wskazano inaczej – jest tożsama z Osobą, której dane dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dotyczą Dane osobowe.

Podmiot przetwarzający dane osobowe (Podmiot nadzorujący Dane)

Osoba fizyczna lub prawna, urząd publiczny, agencja lub inny organ, który przetwarza Dane osobowe w imieniu Administratora Danych, jak to opisano w niniejszej polityce prywatności.

Administrator Danych (lub Właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, urząd publiczny, agencja lub inny organ, który, samodzielnie lub wspólnie z innymi, ustala cele i sposoby przetwarzania Danych osobowych, w tym zabezpieczenia związane z korzystaniem z tej Strony internetowej. O ile nie wskazano inaczej, Administratorem Danych jest Właściciel tej Strony internetowej.

Ta Strona internetowa (lub ta Aplikacja)

Środki, przy użyciu których są zbierane i przetwarzane Dane osobowe Użytkownika.

Usługa

Usługa świadczona przez tę Stronę internetową, jak to opisano w stosownych warunkach (o ile są dostępne) oraz na tej stronie/w tej aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odwołania do Unii Europejskiej zawarte w tym dokumencie stanowią odwołania do wszystkich aktualnych państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Cookie

Pliki Cookie to Pliki śledzące złożone z niewielkich zbiorów danych przechowywanych w przeglądarce Użytkownika.

Plik śledzący (Tracker)

Termin „Plik śledzący” oznacza dowolne technologie – takie jak m.in. pliki cookie, unikatowe identyfikatory, sygnały nawigacyjne (tzw. web beacon), osadzone skrypty, tagi elektroniczne i fingerprinting – które umożliwiają śledzenie Użytkowników, na przykład poprzez dostęp do informacji na urządzeniu Użytkownika lub poprzez przechowywanie ich na jego urządzeniu.


Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie na temat prywatności zostało opracowane na podstawie zapisów kilku różnych aktów prawnych, w tym art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie tej Strony internetowej, o ile w dokumencie nie wskazano inaczej.

Data ostatniej aktualizacji: 12 listopada 2021 r.

iubenda administruje powyższą zawartością oraz zbiera jedynie te Dane osobowe, które są ściśle niezbędne w celu udostępniania takiej zawartości.